ALV

Notulen Algemene ledenvergadering TCB 20 maart 2018

Locatie: De Trefkoel, aanvang: 20.00 uur.

Aanwezig: Martin Nijboer (voorzitter), Theo Brul, Bennie Sieverink, Gerrit Prins, Ubel Jan Wijhe, Bernadette Fransen (notulist)

Afwezig: (m.k.g.) Marianne Berenbroek, Ellen Habes, Mieke Jansen, Peter Bergers,

 1. Opening Martin heet iedereen welkom en opent de vergadering. Marianne is afwezig en Martin heeft het voorzitterschap overgenomen.
 2. Binnengekomen stukken en mededelingen Alle aandelen aan toonder zijn uitgeloot.
 3. Notulen 21 maart 2017 De notulen zijn akkoord bevonden.
 4. Jaarrekening 2017 en begroting 2018

Jaarrekening 2017: In 2017 iets meer kosten dan opbrengsten. Dit heeft te maken met groot onderhoud aan de baan door De Peijnder. Daarnaast kleine kosten zoals spuiten algen, kosten Wildenborg, website, Essent en problemen met lampen. De lampen blijken vaak ‘s avond nog te branden. Mensen vergeten knop terug te draaien als de lampen het niet doen, dus let daar even op. De Clubkas van de RABO-bank heeft € 110 opgeleverd en het Volksfeest € 325. Het aantal leden bedraagt nog 42.

Begroting 2018. De contributie wordt niet verhoogd. Gerrit wordt bedankt voor het opmaken van de jaarrekening en begroting.

Kascontrole. De kas is goedgekeurd door Ubel Jan en Peter. De voorzitter bedankt de heren voor de controle. Peter en Ubel Jan voeren voor 2018 nog een keer de kascontrole uit.

 1. Vrijwilligersinzet en inzet school- en volksfeest 2018 Afgelopen jaar heeft TBC € 325 ontvangen voor de inzet van vrijwilligers. Voor 2018 worden ook weer vrijwilligers gevraagd.
 2. Bestuur Het bestuur blijft onveranderd.
 3. Jeugdzaken Er is tijdelijk een tennisleraar beschikbaar geweest die er helaas mee gestopt is. In samenwerking met de school is het wel gelukt om een tennisclinic voor de jeugd te organiseren. Deze wordt gegeven door Geert Brinkerink en vindt plaats op 18 mei. Daarnaast heeft zich wel een andere tennisleraar gemeld voor jeugdlessen. Hiermee wordt nog contact opgenomen.
 4. Baan Bennie wordt bedankt voor zijn inzet voor het onderhoud van de baan. De baan is met een verticuteermachine behandelt; dit is niet zo arbeidsintensief en het resultaat is goed. Gekeken wordt om eventueel zelf zo’n machine aan te schaffen. De huur van de baan is in 2002 begonnen en loopt af in 2022; hoe zit het met de opzegtermijn van de baan. Dit punt wordt meegenomen in de volgende bestuursvergadering. Keet. Er zijn geen bijzonderheden te melden.
 5. Activiteiten De racket avonden worden georganiseerd op: dinsdag 24 april   woensdag 23 mei   donderdag 21 juni met BBQ   maandag 16 juli   dinsdag 28 augustus   woensdag 26 september   donderdag 18 oktober

Datums staan vermeld in Oons Dorpke en worden meegenomen in de volgende nieuwsbrief.

 1. Rondvraag Er wordt geen gebruik van de rondvraag. Actiepunten:
 • Vrijwilligers voor school en volksfeest vragen.
 • Opzegtermijn baanhuur opzoeken en bespreken in volgende bestuursvergadering
 • Datum racketavond, verslag jaarrekening en vrijwilligers 2018 doorsturen naar Ubel Jan voor de nieuwsbrief.
 • Contact opnamen met tennisleraar Koen Beltman, tel. 0655 – 355768.